International België (nl) Belgique (fr) Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

WARUNKI GWARANCJI

UWAGA! Niniejsze warunki gwarancyjne ważne są wyłącznie z dowodem zakupu.

 1. Poniższe warunki gwarancyjne dotyczą wyłącznie towarów wprowadzonych do obrotu w Polsce przez firmę Husqvarna Poland Sp. z o.o., ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa
 2. Poniższe warunki obowiązują na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii wyłącznie z dokumentem zakupu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Instrukcją Obsługi dołączoną do maszyny i przestrzegania podanych w niej zasad użytkowania, obsługi i konserwacji.
 4. Gwarancji udziela Husqvarna na okres:
  a.  24 miesięcy od daty zakupu przy sprzedaży konsumenckiej (zakup na paragon lub fakturę imienną)
  b.  12 miesięcy od daty zakupu w obrocie profesjonalnym (zakup na fakturę VAT)
 5. Powyższe okresy gwarancyjne warunkowane są przeglądami urządzenia, jeżeli wymóg ich wykonania wynika z dołączonej do towaru instrukcji obsługi. Brak przeglądów anuluje roszczenia wynikające z tytułu gwarancji.
 6. Do przyjmowania zgłoszeń gwarancyjnych, wykonywania napraw gwarancyjnych i przeprowadzania wynikających z instrukcji obsługi konserwacji i przeglądów, uprawnione są wyłącznie autoryzowane serwisy firmy Husqvarna. Aktualny wykaz serwisów dostępny jest na stronie www.husqvarna.pl oraz pod numerem telefonu 022 330 96 00.
 7. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek wynikających z wad materiałowych lub montażowych. Gwarancja nie obejmuje innych roszczeń związanych z uszkodzeniem towaru oraz roszczeń związanych z utratą zysków lub poniesionych kosztów wynikających z uszkodzenia towaru.
 8. Urządzenie zgłaszane do reklamacji musi być kompletne, (z zespołem roboczym), i znajdować się w stanie, w jakim nastąpiło uszkodzenie (bez demontażu i czyszczenia). Punkt serwisowy zobowiązany jest wydać osobie zgłaszającej reklamację "Protokół przyjęcia do reklamacji".
 9. Naprawa reklamacyjna winna być wykonana w terminie do 30 dni kalendarzowych.
 10. Gwarancja nie obejmuje napraw (wymiany zespołów lub części, przeglądów i regulacji) wynikających z normalnego zużycia części i zespołów, do których należą: elementy układu tnącego/roboczego, bębny sprzęgła, sprzęgła, taśmy hamulca, paski klinowe i zębate, koła napędowe pilarek elektrycznych, sprężyny, amortyzatory, świece zapłonowe, żarówki, zabezpieczenia, filtry, dysze, membrany, zawory.
 11. Gwarancja nie obejmuje przeglądów i regulacji oraz wymiany zespołów/części zużytych w wyniku eksploatacji. Nie podlegają także gwarancji uszkodzenia spowodowane użytkowaniem urządzenia ze zużytymi częściami/zespołami.
 12. W okresie gwarancyjnym do sporządzenia mieszanki paliwowej do silników dwusuwowych należy stosować olej Husqvarna lub jego odpowiednik zalecany przez Autoryzowane Punkty Dilerskie - o ile instrukcja obsługi nie stanowi inaczej.
 13. Użytkownik traci gwarancję w przypadku:
  a. stosowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi.
  b. pracy urządzeniem pomimo wystąpienia objawów usterki
  c. nie wykonywania lub nieprawidłowego wykonywania konserwacji i obsługi okresowej.
  d. niewłaściwego przechowywania lub przewożenia sprzętu.
  e. dokonywania napraw, regulacji lub zmian konstrukcyjnych poza autoryzowaną siecią serwisową firmy Husqvarna. Stosowania niewłaściwych, nieoryginalnych i nie zatwierdzonych do obrotu przez Husqvarna części, podzespołów lub akcesoriów (np. prowadnicy, łańcucha, głowicy żyłkowej, tarczy tnącej).
  f. użytkowania maszyny niekompletnej lub ze zużytymi zespołami/częściami.
  i. stosowania innych niż zalecane przez autoryzowane serwisy materiałów pędnych, smarów i olejów.
 14. Niniejsza gwarancja jakości nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

POBIERZ WARUNKI GWARANCJI