International België (nl) Belgique (fr) Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Kasutustingimused

McCulloch hindab teie huvi ettevõtte ja selle toodete vastu. Nõuame ja soovitame tungivalt teil need kasutustingimused enne saidi kasutamist põhjalikult läbi lugeda. Saidi kasutamisel nõustute neid tingimusi täitma.

Üldine

Seda veebisaiti ja kõiki selle alamsaite (üheskoos „sait”) avaldab ja haldab Husqvarna AB (aval.) / MCCULLOCH või selle grupi ettevõtted, tütarettevõtted või harukontorid (üheskoos MCCULLOCH). Saidi teiepoolsele kasutamisele kehtib siduv leping teie ja MCCULLOCHi vahel („leping”). Allpool on toodud lepingu tingimused („tingimused”). Saidi kasutamisega kinnitate, et olete tingimused ja kõik seotud dokumendid läbi lugenud, mõistate neid ning nõustute nendega. Need tuleb kindlasti põhjalikult läbi lugeda. Kui te ei nõustu tingimuste ja kõikide seotud dokumentidega, ei tohi te saiti kasutada.

Litsents

Vastavalt käesolevas lepingus sätestatud tingimustele annab MCCULLOCH teile saidi ja sellel olevate materjalide kasutamiseks ja kuvamiseks mitteüleantava ja mittevõõrandatava piiratud ligipääsuõiguse. Nõustute saidi tegevust mitte mingil moel katkestama või püüdma katkestada. MCCULLOCH annab teile loa vaadata ja alla laadida teavet („materjalid“) saidilt ainult isiklikuks, mitte äriliseks tegevuseks, välja arvatud juhul, kui seda on selgelt väljendatud lehel MCCULLOCHi sotsiaalmeedia uudistetuba. See luba ei hõlma õigust materjalidele ja materjalide koopiatele ning allub järgmistele piirangutele: 1) peate säilitama materjalide autoriõiguse ja muud omandust määratlevad märkused kõikide allalaaditud materjalide koopiatel; 2) teil ei ole luba materjale muuta, reprodutseerida, avalikult näidata, ette kanda, levitada ja muul viisil kasutada ega edastada ühelgi avalikul või ärilisel eesmärgil; ja 3) te ei tohi materjale edastada ühelegi isikule, välja arvatud juhul, kui te olete neid sellest teavitanud ning nad nõustuvad kinni pidama kohustustest, mis tekivad seoses käesolevate tingimustega. Nõustute järgima kõiki saidil kuvatavaid täiendavaid piiranguid, kui saiti aeg-ajalt uuendatakse.

Kasutaja tagatised

Kasutajana nõustute ja tagate, et kasutate saiti vastavalt käesolevatele tingimustele, lepingus sätestatud nõuetele ja sätetele ning kõikidele olemasolevatele ja tulevastele saidi poliitikatele ja eeskirjadele. Nõustute, et ei kasuta saiti järgmistel eesmärkidel: (a) rämpsposti ja pealesunnitud teabevahetuse edastamine; (b) esinemine MCCULLOCHi või kellegi muuna või lubamine kolmandal osapoolel esineda teiena; (c) päiste võltsimine või identifikaatorite muul viisil manipuleerimine saidi kaudu edastatava teabe päritolu peitmiseks; (d) oma isiku või asutusega seotuse vääresitamine; (e) tegutsemine viisil, mis mõjutab negatiivselt muude kasutajate võimet saiti kasutada; (f) tegevuste korraldamine, mis rikuksid kohalduvat seadusandlust; (g) selliste materjalide edastamine või postitamine, mis rikuvad suuremal või väiksemal määral ükskõik millisel moel muude kasutajate õigusi või mis on seadusega vastuolus, kuritarvitavad, teotavad, vulgaarsed või muul viisil vastuvõetamatud või mis sisaldavad toodete või teenuste reklaami või turundust; või (h) teiste kasutajate isikuandmete kogumine või säilitamine, välja arvatud juhul, kui nimetatud kasutajad on selleks selge nõusoleku andnud.

Privaatsus

Teavet McCulloch privaatsustavade kohta ja selle kohta, kuidas teie isikuandmeid kogume ja käsitleme ning kuidas teie privaatsust kaitseme, leiate McCulloch privaatsusteatisest. Selle veebisaidi kasutamisel nõustute teie isikuandmete kasutamisega vastavalt McCulloch privaatsusteatise tingimustele.

Muudatused

MCCULLOCH säilitab õiguse oma äranägemisel käesoleva lepingu mis tahes osa ilma eelneva etteteatamiseta täielikult või osaliselt igal ajal muuta või lisada või eemaldada jaotisi. Selle lepingu muudatused jõustuvad nende postitamisel saidile. Veebisaidi kasutamise jätkamist pärast lepingu muudatuste postitamist loetakse nende muudatustega nõustumiseks.

Intellektuaalse omandi õigused

Kinnitate ja nõustute, et kõik intellektuaalse omandi õigused (kaasa arvatud, kuid mitte üksnes autoriõigus, patendid, oskusteave, konfidentsiaalne teave, andmebaasiõigused ning õigused seoses registreeritud või registreerimata kaubamärkide ja disainidega) saidil kuuluvad MCCULLOCHile või selle litsentsiandjatele. Kõik selliste MCCULLOCHile kuuluvate intellektuaalse omandi õiguste kasutamisest tulenevad maineväärtuse ja intellektuaalse omandi õigused teenivad MCCULLOCHi huve. See sait ja kõik materjalid kuuluvad autoriõiguse alla ning on kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguste seaduste ja konventsioonide sätetega. Nõustute selle saidi, sh kogu materjali, kasutamisel täitma kõiki rahvusvahelisi autoriõigusseadusi ja takistama materjalide mis tahes lubamatut kopeerimist. MCCULLOCH ei anna teile mingi patendi, disaini, kaubamärgi, autoriõiguse ega ärisaladuse seadusandluse alusel ühtegi sõnaselget ega kaudset õigust. Kinnitate ja nõustute, et te ei kasuta ning miski neis tingimustes ei anna teile õigust kasutada MCCULLOCHi kaubamärke, ärinimesid, teenusemärke, logosid, domeeninimesid ega muid eriomaseid kaubamärgifunktsioone peale nende, mis on selgelt välja toodud MCCULLOCHi kaubamärgiloendis. Palume teil meeles pidada, et mis tahes teavet, vabatahtlikult antud soovitusi, ideid või muud laadi panustamist ei käsitleta konfidentsiaalse ja varalise objektina. Saates mis tahes teavet või materjali, välja arvatud patendi teabedeklaratsiooni (Patent Information Declaration), nagu on kirjeldatud MCCULLOCHi poliitikas omaalgatuslike ideede käitlemise kohta, annate MCCULLOCHile piiramatu, kasutustasuvaba, tühistamatu ja ülemaailmse litsentsi nimetatud materjale või teavet kasutada, reprodutseerida, esitleda, ette kanda, muuta, edastada ja levitada, samuti nõustute, et MCCULLOCHil on voli kasutada kõiki ideid, kontseptsioone, oskusteavet või meetodeid, mida te meile ükskõik millisel eesmärgil saadate. Lisateavet vt McCullochi poliitikast omaalgatuslike ideede käitlemise kohta.

Tarkvara

Kogu tarkvara, mida on võimalik antud veebilehelt alla laadida (edaspidi „tarkvara”), kuulub MCCULLOCHi ja/või selle tarnijate autoriõigusega kaitstud materjalide hulka.

Tarkvara kasutamist reguleerivad lõppkasutaja litsentsilepingu tingimused (kui selline leping eksisteerib), mis tarkvaraga (edaspidi „litsentsileping”) kaasnevad või selles sisalduvad. Juhul kui litsentsilepingus ei ole sätestatud vastupidi, on tarkvara mõeldud lõppkasutajatele allalaadimiseks ja kasutamiseks. Tarkvara reprodutseerimine või levitamine on vastuolus litsentsilepinguga ning sellega võivad kaasneda tsiviil- või kriminaalkorras rakendatavad sanktsioonid.

EELTOODU RAKENDAMIST KITSENDAMATA ON TARKVARA KOPEERIMINE VÕI REPRODUTSEERIMINE SERVERIS VÕI KOHAS, KUS SEDA KASUTATAKSE EDASISEKS REPRODUTSEERIMISEKS VÕI LEVITAMISEKS, SELGESÕNALISELT KEELATUD.

TARKVARA ON GARANTII OBJEKTIKS ÜKSNES LITSENTSILEPINGUS SÄTESTATUD TINGIMUSTEL. MCCULLOCH ÜTLEB KÄESOLEVAGA LAHTI IGASUGUSTEST TARKVARAGA SEONDUVATEST GARANTIINÕUETEST, KAASA ARVATUD KAUDSED TAGATISED JA MÜÜGIKÕLBLIKKUSEGA SEOTUD ASPEKTID, KASUTUSOTSTARVE, OMANDIÕIGUS JA RIKKUMATUS, MILLE KEHTIVUST LEPINGUS SELGESÕNALISELT EI SÄTESTATA.

Muud veebisaidid

Mugavuse huvides võib saidil olla linke kolmandate osapoolte veebisaitidele või kolmandate osapoolte avaldatud või hooldatud veebisaitidele. MCCULLOCH ei jälgi ega kontrolli kolmandate osapoolte saitide sisu, samuti ei vastuta MCCULLOCH kolmandate osapoolte saitide sisu täpsuse või usaldusväärsuse eest.

Välised lingid saidile

Kõik lingid saidile peavad olema MCCULLOCHi poolt kirjalikult heaks kiidetud, MCCULLOCH kiidab heaks lingid järgmistel tingimustel: (i) link on ainult teksti sisaldav link, mille sisuks on nimetus „MCCULLOCH” ja mis ei sisalda ühtegi MCCULLOCHile ega selle litsentsiandjale kuuluvat kaubamärki; (ii) link viitab ainult lehele www.husqvarna.com ja mitte ühelegi alanevale lehele; (iii) link, kui kasutaja selle aktiveerib, kuvab lehe täisekraanil täielikult käsitletavas ja navigeeritavas brauseriaknas, mitte lingitud veebisaidil olevas „raamis” ja (iv) lingi väljanägemine, asetus ja muud aspektid ei loo vale muljet sellest, et objekt või selle tegevused või tooted on seotud MCCULLOCHiga või selle sponsorluses ning ei ole sellised, mis kahjustaks või vähendaks MCCULLOCHi või sellega seotud sidusettevõtete nime ja kaubamärkide maineväärtust. MCCULLOCH säilitab õiguse oma äranägemisel igal ajal linke puudutavad heakskiidud tühistada.

Kaudsete tagatiste välistamine

Kuigi MCCULLOCH annab endast kõik, et tagada saidil oleva teabe täpsus ja pidev kättesaadavus, ei anna MCCULLOCH selle kohast tagatist. MATERJALIDES VÕIVAD ESINEDA EBATÄPSUSED JA TÜPOGRAAFILISED VEAD. MCCULLOCH EI GARANTEERI MATERJALIDE TÄPSUST EGA TÄIELIKKUST NING NÕUANNETE, ARVAMUSTE, VÄIDETE VÕI MUU SELLE SAIDI KAUDU KUVATUD VÕI EDASTATUD TEABE USALDUSVÄÄRSUST. TUNNISTATE, ET IGALE SELLISELE ARVAMUSELE, NÕUANDELE, VÄITELE, MEMORANDUMILE VÕI TEABELE TOETUMINE ON AINULT TEIE VASTUTUS. KOGU SISU ESITATAKSE OLEMASOLEVAL JA SAADAVAL KUJUL. MCCULLOCH ÜTLEB SELGELT LAHTI KÕIKIDEST LUBADUSTEST JA GARANTIIDEST, NII OTSESTEST KUI KA KAUDSETEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, PIIRATUD GARANTIIDEST KAUBASTATAVUSE VÕI KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE, MITTERIKKUMISE KOHTA, SAMUTI SELLE SAIDI VÕI SISU KÄITAMISE KOHTA. MCCULLOCH EI ANNA GARANTIISID EGA LUBADUSI SELLE VEEBISAIDI TURVALISUSE SUHTES. TUNNISTATE, ET KOGU SAADETAVAT TEAVET VÕIDAKSE JÄLGIDA. MCCULLOCH EI GARANTEERI, ET SEE VEEBILEHT VÕI SERVERID, MIS MUUDAVAD SELLE SAIDI KÄTTESAADAVAKS, VÕI MCCULLOCHi SAADETUD ELEKTROONILINE TEAVE ON VABAD VIIRUSTEST JA MUUDEST KAHJULIKEST ELEMENTIDEST. KÕIK SELLISED LUBADUSED, GARANTIID JA TINGIMUSED ON VÄLISTATUD, VÄLJA ARVATUD ULATUSES, MILLES SEADUS VÄLISTAB NENDE VÄLJAARVAMIST. SEE KAUDSETE TAGATISTE VÄLISTAMINE KEHTIB KA KÕIKIDE KOLMANDATE OSAPOOLTE SAITIDE PUHUL.

Koduleheküljel avaldatud informatsioon võib sisaldada viiteid ja ristviiteid MCCULLOCHi toodetele, teenustele jms, mida teie riigis ei reklaamita või ei pakuta. Sellise teabe täpsust ei ole võimalik garanteerida, eriti kuna sedalaadi teave võib konkreetsetest nõuetest või kättesaadavusest tulenevalt muutuda ning vastavad viited ei tähenda seda, et MCCULLOCH kavatseb neid tooteid, teenuseid jms teie riigis reklaamida või turule tuua. Täieliku ülevaate saamiseks pakutavate ja tellitavate toodete, teenuste jms kohta palume teil ühendust võtta kohaliku edasimüüjaga. MCCULLOCH säilitab õiguse oma äranägemisel mis tahes toote, teenuse jne ilma eelneva etteteatamiseta igal ajal muuta või lisada või eemaldada.

Piiratud vastutus

MCCULLOCH EI VASTUTA OTSESTE, KAUDSETE, TULENEVATE, KARISTATAVATE, ERILISTE VÕI JUHUSLIKE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS (ILMA PIIRANGUTETA) KAHJUD, MIS ON SEOTUD SAAMATA JÄÄNUD KASUMIGA, LEPINGUGA, KÄIBEGA, ANDMETEGA, TEABE VÕI ÄRITEGEVUSE HÄIRITUSEGA), MIS TULENEVAD SAIDI VÕI SELLE SISU KASUTAMISEST VÕI VÕIMETUSEST NEID KASUTADA VÕI ON SEOTUD NENDE KASUTUSTINGIMUSTEGA, ISEGI KUI MCCULLOCHit ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD. PEALE SIINSÄTESTATUD TINGIMUSTE EI VASTUTA MCCULLOCH ÜHELGI JUHUL SELLEL SAIDIL SISALDUVA TEABE VIGADE, EBATÄPSUSTE, VÄLJAJÄTETE VÕI MUUDE DEFEKTIDE VÕI AJAKOHATUSE VÕI EBAEHTSUSE EEST. SEE PIIRATUD VASTUTUS KEHTIB KA KÕIKIDE KOLMANDATE OSAPOOLTE SAITIDE PUHUL.

Kohtualluvuse avaldus

Seda saiti kontrollib, juhib ja haldab MCCULLOCH oma Rootsis asuvast kontorist. MCCULLOCH ei väida, et sellel saidil olevad materjalid on kohased või kättesaadavad kasutamiseks muudes kohtades väljaspool Rootsit. Saidi kasutamine muudes piirkondades, kus saidi sisu on ebaseaduslik, on keelatud. Kui kasutate saiti piirkondades väljaspool Rootsit, vastutate kõikide kohalike seaduste järgimise eest. Rootsi Kuningriigi seadused kohalduvad sellele lepingule ilma selle kollisioonisätteid kohaldamata. Stockholmi piirkonnakohtul on esimese astme jurisdiktsioon kõikide käesoleva lepingu alusel tõstatatud vaidluste lahendamisel.

Viimati uuendatud 09/03/11.

VAADAKE KA...