International België (nl) Belgique (fr) Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España McCulloch France Français Italia Latvija Lietuva Magyarország Nederland New Zealand Norge Suomi Sverige United Kingdom United Kingdom Österreich

Allmän information

Här nedan finns svaren på de vanligaste frågorna till vårt kundtjänstteam här på McCulloch.

Hur ska bränsle förvaras?

1. Förvara aldrig bränslebehållaren eller maskinen där det finns öppen eld, gnistor eller tändlågor, som på varmvattenberedare och andra apparater.

2. Använd endast godkända bensinbehållare.

3. Förvara aldrig och fyll aldrig en gasbehållare inuti ett fordon eller på ett flak med plastbeklädnad.

4. Placera alltid behållaren på marken på avstånd från ditt fordon när du fyller på.

Min tvåtaktsutrustning startar och dör, varför?

Det finns många variabler som kan bidra till detta.

1. Gammalt bränsle. Ersätt med nytt bränsle.

2. Förgasaren behöver justeras. Kontakta återförsäljare för reparation.

3. Skadad bränsleledning eller bränslefilter. Kontakta återförsäljare för reparation.

4. Smutsigt eller skadat tändstift, ersätt med rätt tändstift.

Om detta inte löser problemet kan du kontakta ett lokalt auktoriserat servicecenter.

Hur blandar man tvåtaktsolja och bensin på rätt sätt?

Se bruksanvisningen för rätt försiktighetsåtgärder vid bränslehantering.

Tips för korrekt bränsleblandning:

 • Blanda alltid bensin och olja i en ren behållare godkänd för bensin.
 • Börja alltid med att fylla i hälften av bensinen som ska användas. Fyll därefter i hela oljemängden, blanda (skaka) bränsleblandningen och fyll sedan återstående mängd bensin.
 • Blanda inte bränsle för mer än max en månads behov.
 • Blanda (skaka) bränsleblandningen noggrant innan maskinens bränsletank fylls.
 • Blanda enligt rätt förhållande som anges av tillverkaren.

Motorn stannar, förlorar/har förlorat effekt eller är svår att starta (fyrtakt)

Orsaken till att en motor stannar kan vara allt från enkla driftfel till motorhaveri.

 • Bränsle: Kontrollera att gräsklipparen inte får slut på bränsle.

 • Olja: Vissa motorer stängs av vid låg oljenivå för att förhindra skador på motorn om oljenivån är för låg. Kontrollera oljenivån och fyll på upp till FULL-markeringen om mätstickan visar att oljenivån är låg. Motorn körs inte med fullt varvtal: Motorn måste köras på fullgas under aggregataktivering och när aggregatet är aktiverat. Detta säkerställer att motorn körs med dess avsedda varvtalsområde och producerar tillräckligt med ström för att driva aggregatet och drivsystemet.

 • Rutinmässigt underhåll: Underhållsschemat i bruksanvisningen baseras på normala tidsintervall, och är utformat för att gräsklipparen ska fungera med högsta möjliga effektivitet. Motorn fungerar inte som den ska, eller effektivt, om luftfiltret är smutsigt eller igensatt, tändstiftet är sotigt, bränslet är förorenat eller gammalt eller bränslefiltret är igensatt.

 • Klipper för mycket gräs på en gång: Att klippa för mycket av högt gräs kan göra att motorn stannar. Tumregeln är att klippa ungefär en tredjedel av den totala gräslängden.
Om ovanstående lösningar inte hjälper kan du behöva låta en auktoriserad serviceverkstad inspektera gräsklipparen för diagnos och reparation.

Min garanti nekades och jag var tvungen att betala för mina reparationer. Varför?

Vår garantipolicy anger tydligt att om en komponent har tillverkats på fel sätt eller om den har monterats felaktigt, (dvs. en defekt i material eller utförande) täcker garantin kostnaden för reparationen, förutsatt att vissa andra kriterier är uppfyllda, inklusive men inte begränsat till, följande:

 • Måste vara den ursprungliga ägaren och ha ett daterat originalkvitto.
 • Måste vara inom garantiperioden som bestäms av typen av användning och den garantiperiod som anges vid tidpunkten för köpet.
 • Måste ha underhållits i enlighet med användarhandboken.
 • Får inte ha hanterats ovarsamt eller använts på ett sätt som inte överensstämmer med det avsedda och godkända ändamålet.
 • Skador som orsakar felaktig användning eller undermåligt underhåll täcks inte av garantin, utan är kundens ansvar.
 • Underlåtenhet att uppvisa ett daterat originalkvitto gör garantin ogiltig och eventuella kostnader i samband med reparationer är kundens ansvar.

KOLLA ÄVEN IN ...